پیکر نورخدا عرق شرمی است بر پیشانی کسانی که ادعای دفاع از حقوق بشر دارند

دکمه بازگشت به بالا