وصیت نامه شهدا

گزیده‌ای از وصیت‌نامه شهید کریم اندرابی

گزیده‌ای از وصیت‌نامه شهید کریم اندرابی:
 
ﭼﻴﺰى ﻧﺪارم ﺑﮕﻮﻳﻢ، وﻟﻰ ﺳﻔﺎرش ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺰﻳﺰ، ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ، ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻋﺰﻳﺰم، ﺑﺮادران ﺑﺎ ﻏﻴﺮت و ﺧﻮاﻫﺮان ﻋﺰﻳﺰم، از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﻛﻪ ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ را ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﻴﺪ و از ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ از ﻣﻦ راﺿﻰ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰم ﻛﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را زﻳﺎد زﺣﻤﺖ دادم. و ﺷﻤﺎ ﭘﺪر و ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺰﻳﺰ و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ، ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ اﻣﺎم را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬارﻳﺪﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻣﺎم، ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺳﻼم ﻋﺰﻳﺰ و اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ(ع) اﺳـﺖ.
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ، ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺻﺒﺮ در راه ﺧﺪا اﺟﺮ زﻳﺎد دارد و از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪم را ﺣﺴﻴﻦوار ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻰ و ﺧﻮدﺗﺎن ﭼﻮن زﻳﻨﺐ(س) ﺑﺎﺷﻴﺪ. اﻣﻴﺪوارم ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ از ﻣﻦ راﺿﻰ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ اﺳﻼم را رﻫﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ‌ﭼﻴﺰ در اﺳﻼم ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺰﻳﺰ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ، از ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ از ﻣﻦ راﺿﻰ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﭼﻮن اﮔﺮ راﺿﻰ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ، ﺷﻬﺎدت ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت ﻧﻘﺺدار ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻛﻨﻴﺪ، هم‌چون اﻣﺎم زﻳﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ(ع) و زﻳﻨﺐ ﻛﺒﺮى(س).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + 9 =

دکمه بازگشت به بالا